นโยบาย ความเป็นส่วนตัวของ Mega Game | Mega Gaming Slot

บริษัท Megagame ซึ่งเรามี นโยบาย เปิดบริการเว็บไซต์ Megagame88.bet ซึ่งได้ให้บริการเกี่ยวกับความรู้ ข่าวสารออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเกมพนันออนไลน์ที่ครบวงจรที่สุด บทความนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเรานับว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก โดยทางบริษัทขอชี้แจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการจากเว็บไซต์ของเรา

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทางเว็บไซต์หมายความว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนบนช่องทางเว็บไซต์ Megagame88.bet ทั้ง การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางเว็บไซต์หรือกิจกรรมบริษัทในเครือของเรา อย่างคาสิโนออนไลน์ หรือรับโปรโมชั่น megagame สล็อต ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานในเรื่องต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราด้วย  ซึ่งมีนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ทางบริษัท Megagame88 จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนของท่านได้นั้น ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางการลงทะเบียนสมัครสมาชิกบนระบบหรือเว็บไซต์  Megagame88 Member ซึ่งเราได้หมายถึงข้อมูลในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และข้อมูลในการทำรายการ หรือการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ / หรือเปิดเผยข้อมูล

เพื่อเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ Megagame88.bet รวมไปถึงระบบและบริการของทางบริษัท ยังมีช่องทางโซเซียลมีเดียด้วย โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินแก่ผู้บริหารในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเว็บไซต์ของเราให้ได้มากที่สุด  

ถ้าหากได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ทราบท่านในทันที เพื่อให้ท่านทำการขออนุญาตความยินยอม พร้อมทั้งเราจะทำการจดบันทึกการยินยอมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการเปิดเผย หรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้

 • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามนโยบายที่เราได้กำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการนั้นไว้เป็นอย่างครบถ้วน ทั้งในด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อที่บริษัทจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงพร้อมทั้งป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะจากการถูกทำลาย สูญหาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขข้อมูล นำใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบให้ดีที่สุด 

ก่อนที่ทางบริษัทจะทำการจัดเก็บหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยนั้น เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนทุกครั้ง โดยจะดำเนินการแจ้งเพื่อขอความยินยอมด้วยหนังสืออิทรอนิกส์ที่มีลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

 • การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ Megagame88.bet นั้นจะจัดเก็บรวบรวบข้อมูลในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ก่อนที่จะการเก็บข้อมูลนั้น เราจะการขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลก่อนทุกครั้ง และบริษัทจะจัดเก็บและรักษาข้อมูลของท่านบนอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ ในกรณที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนำไปให้กับบริษัทอื่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติหรือตามกฎหมายหรือการสัญญา และท่านมีความจำเป็นต้องทำสัญญากับทางบริษัท เราจะแจ้งท่านให้ทราบก่อนพร้อมทั้งแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากทางบริษัทของเราไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

 • การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่มีการ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนจะได้รับการยินยอมจากท่านก่อนอย่างแน่นอน นอกจากจะเป็นข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอความยินยอมจากท่าน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

ในกรณีที่เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคล เราจะทำการชี้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลของท่านจากบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นก่อน ทั้งนี้ในการที่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทต้องทราบก่อน และเราจะต้องปฏิบัติตามโดยที่ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือที่ได้ทำการแจ้งไว้

ซึ่งจะมีบางกรณีที่ทางบริษัทของเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลกับบริษัทผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลกับเรา และจะนำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วนั้นนำไปใช้ในพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  รวมไปถึงการทำวิจัยและใช้ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บทางสถิติ หรือจะนำไปใช้ในการจัดการ และการส่งเสริมด้านการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ หรือบริการให้แก่ท่าน

 • การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

ทางบริษัท Megagame88 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านเสียก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง

หากมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องใด เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนอย่างแน่นอน

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ Megagame88.bet อาจจะมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลในอนาคต บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือบางครั้งอาจจะทำการประกาศกับท่านให้ทราบโดยตรง